logo pspo

www.pspo.pl

ZASTOSOWANIE PROCEDUR PIELĘGNIARSKICH W OPIECE NAD...

ZASTOSOWANIE PROCEDUR PIELĘGNIARSKICH W OPIECE NAD PACJENTEM Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ

POLSKIE STOWARZYSZENIE PIELĘGNIAREK ONKOLOGICZNYCHODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE Zaprasza do udziału w SEMINARIUM SZKOLENIOWYM DLA PIELĘGNIAREK ONKOLOGICZNYCHZASTOSOWANIE PROCEDUR PIELĘGNIARSKICH W OPIE...

JUBILEUSZOWA XX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-S...

JUBILEUSZOWA XX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PSPO

JUBILEUSZOWA XX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PSPOPSPO - XX LAT DLA ROZWOJU PIELĘGNIARSTWA ONKOLOGICZNEGO, TERESIN 18 – 20 maja 2016 r.   Relacja z Konferencji TUTAJPr...

Relacja z XX Jubileuszowej Konferencji Naukowo-Szk...

                W dniach 18-20 maja 2016 w hotelu Kuźnia Napoleońska w Teresinie odbyła się XX Jubileuszowa Konferencja Nauko...

WYNACZYNIENIA LEKÓW PRZECIWNOWOTWOROWYCH

WYNACZYNIENIA LEKÓW PRZECIWNOWOTWOROWYCH

Z przyjemnością informuję, że powołany przez ZG PSPO Zespół, którego celem było opracowanie procedury zapobiegania wynaczynieniu oraz postępowania pielęgniarki w przypadku jego wystąpien...

PROCEDURA OBSŁUGI PORTÓW NACZYNIOWYCH

PROCEDURA OBSŁUGI PORTÓW NACZYNIOWYCH

Mija właśnie rok od czasu jak roku przekazaliśmy Państwu PROCEDURĘ OBSŁUGI PORTÓW NACZYNIOWYCH opracowaną z myślą o tym aby każda pielęgniarka do, której trafia pacjent z wszczepionym po...

Program Konferencjii TERESIN 18 – 20 maja 2016 r.

Program Konferencjii TERESIN 18 – 20 maja 2016 r.

JUBILEUSZOWAXX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PSPOPSPO - XX LAT DLA ROZWOJU PIELĘGNIARSTWA ONKOLOGICZNEGOTERESIN 18 – 20 maja 2016 r.   Program Konferencji    ...

Relacja z sesji szkoleniowej Pt. „Kompetencje piel...

Relacja z sesji szkoleniowej Pt. „Kompetencje pielęgniarki w leczeniu bólu nowotworowego”

W dniu 5 kwietnia 2016r. w Hotelu Szkoleniowym COI w Warszawie, odbyła się sesja szkoleniowa pt. „Kompetencje pielęgniarki w leczeniu bólu nowotworowego”.Sesję rozpoczęła dr Elwira...

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-...

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego PSPO w dniu 05.04.2016r.

W dniu 05 kwietnia 2016 w Warszawie odbyło się VI Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych, w którym uczestniczyli członkowie Stowarzyszeni...

« »

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego PSPO w dniu 05.04.2016r.

walne2016 1 2880 1920W dniu 05 kwietnia 2016 w Warszawie odbyło się VI Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych, w którym uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia. Po dokonaniu wyboru i ukonstytuowaniu się Komisji Zjazdowych, Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia Barbara Jobda zapoznała obecnych z Porządkiem Obrad.
Następnie Przewodnicząca Komisji Mandatowo-Skrutacyjno-Wyborczej Janina Książek,
odczytała sprawozdanie Komisji stwierdzające że Walne Zgromadzenie jest Prawomocne
i oddała głos Prezes PSPO Barbarze Jobda, która złożyła sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego w kadencji 2012-2015r.
Zarząd Główny minionej kadencji skupiał się głównie na realizacji zadań statutowych.
W okresie sprawozdawczym odbyło się: 16 zebrań Zarządu Głównego PSPO w tym 2 w pełnym składzie z Prezesami Oddziałów terenowych PSPO, 3 walne Zjazdy Statutowe, 2 spotkania w NIPiP, 4 konferencje w Sejmie i w 3 spotkania w Ministerstwie Zdrowia.
Przykładowe działania ZG PSPO to: opracowanie rekomendacji w zakresie obsługi i pielęgnacji portów naczyniowych oraz opracowanie programu kursu doskonalącego w tym zakresie, 21 zaopiniowanych projektów aktów prawnych, 2 rekomendacje dla kandydatów na konsultanta wojewódzkiego, 4 konferencje ogólnopolskie, 2 szkoleń w zakresie chemioterapii, 2 warsztaty z zakresu żywienia w onkologii, 6 szkoleń w ramach Projektu „Klub Pielęgniarek hematologicznych” 2 szkolenia TARGET, uczestniczyliśmy także w III Kongresie Onkologii Polskiej we Wrocławiu organizując 2 sesje, obecnie trwają przygotowania do IV Kongresu Onkologii Polskiej.
Obecnie PSPO liczy 698 członków skupionych w 9 Oddziałach Terenowych: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gliwice, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa.
Na koniec swojego wystąpienia Barbara Jobda serdecznie podziękowała wszystkim członkom ustępującego Zarządu Głównego oraz Prezesom Oddziałów Terenowych za współpracę.
Przewodnicząca Zjazdu podziękowała za wystąpienie i poprosiła Przewodniczącą Głównej Komisji Rewizyjnej o złożenie sprawozdania. Przewodnicząca Komisji odczytała sprawozdanie a następnie złożyła wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
Wniosek został poddany głosowaniu jawnemu, w wyniku którego ustępujący Zarząd Główny otrzymał absolutorium.
walne2016 2 2880 1920Następnie Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwały o zatwierdzeniu sprawozdań finansowego i merytorycznego za 2015r. oraz o przyjęciu uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek micro, począwszy od sprawozdań za 2016r.
Po przerwie Przewodnicząca wznowiła obrady i przystąpiono do zgłaszania kandydatów na Prezesa PSPO.
W głosowaniu tajnym Prezesem PSPO na lata 2016-2020 została wybrana Barbara Jobda
Następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie jawne wniosek o ustalenie liczby członków Zarządu Głównego. W wyniku głosowania jawnego jednogłośnie przyjęto, że Zarząd Główny będzie liczył 6 członków.
Kolejnym punktem obrad był wybór Zarządu Głównego. Po prezentacji zgłoszonych kandydatów odbyło się głosowanie tajne w wyniku którego do Zarządu Głównego weszły następujące osoby:
1. Dyla Alicja - członek
2. Krajewski Maciej -sekretarz
3. Nowak Rzepko Katarzyna - skarbnik
4. Pasek Małgorzata - wiceprezes
5. Pyk Marzena - członek

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia ogłosiła następnie wybory do Głównej Komisji Rewizyjnej. Po głosowaniu tajnym, Przewodnicząca Komisji Mandatowo-Wyborczo-Skrutacyjnej ogłosiła, że w skład Głównej Komisji Rewizyjnej weszły następujące osoby:
1. Cholewa-Ziętek Agnieszka
2. Flejszer Alina
3. Toporek Wanda - Przewodnicząca

Ostatnim punktem Walnego Zgromadzenia było wystąpienie Prezesa PSPO Barbary Jobda, która nakreśliła kierunki działania Stowarzyszenia na najbliższą przyszłość, między innymi poinformowała o:
- nowym Projekcie „Ambasadorki Immunoterapii”,
- kontynuacji Projektu „Klub pielęgniarek hematologicznych”
- pracach Zespołu ds. opracowania rekomendacji PSPO w zakresie zapobiegania i postępowania w przypadku wynaczynienia chemioterapeutyku
- zachęciła do udziału w IV Kongresie Onkologii Polskiej w Łodzi, na który PSPO przygotowuje sesję.
Przypomniała także, że zgodnie z nowelizacją Statutu w skład Zarządu Głównego wchodzą Prezesi Oddziałów Terenowych.
walne2016 3 2677 1822Na tym Walne Zgromadzenie członków Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych zakończyło obrady.
Po Walnym zgromadzeniu odbyło się pierwsze zebranie Zarządu Głównego, który po ukonstytuowaniu się przyjął w poczet członków PSPO 20 osób.
Barbara Jobda
Prezes ZG PSPO

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych

NIP 526-21-31-355
KRS 0000134265
Regon 011996070
Numer konta bankowego:
PKO SA IX Oddział Warszawa 50 1240 1125 1111 0010 0064 0313

© 2017 Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych. All Rights Reserved.
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd